در اواسط سال 1380، مطابق مصوبه هيات وزيران، منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز تاسيس و شركت توسعه صنايع و صادرات فارس به عنوان سازمان مسئول اين منطقه انتخاب شد. مطابق اين مصوبه، 1000 هكتار از اراضي جنوب شرقي شهر شيراز جهت ايجاد منطقه ويژه اختصاص داده شد.
در سالهاي اول و دوم، انجام مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي فيزيكي نظير تسطيح اراضي، طراحي و تهيه نقشه كاربري منطقه، تفكيك و فروش قطعات زمين به متقاضيان و... در دستور كار منطقه ويژه قرار گرفت. با ايجاد زيرساخت‌هاي اوليه و گسترش فعاليتها در سطح منطقه، فقدان مجموعه‌اي از اسناد بالادستي كه نشانگر اهداف، استراتژي‌ها و خط‌مشي‌هاي منطقه بوده و برنامه‌هاي عملياتي آن را مشخص سازد، بيش از پيش احساس گرديد. براين اساس از ابتداي سال 1383، با تعريف پروژه برنامه‌ريزي استراتژيك منطقه ويژه برق و الكترونيك شيراز، تهيه و تدوين اين سند در دستور كار مديريت منطقه قرار گرفت. پس از انجام مقدمات اوليه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، به عنوان بزرگترين سهامدار شركت توسعه صنايع و صادرات فارس، نقش كارفرما و مديريت برنامه‌ريزي و مطالعات استراتژيك آن سازمان نظارت پروژه را بر عهده گرفت و شركت توسعه صنايع و صادرات فارس به عنوان مجري پروژه انتخاب گرديد.
پروژه برنامه‌ريزي استراتژيك منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز، عملاً از نيمه دوم سال 1383 آغاز گرديد و هدف از آن، تبيين ماموريت و چشم‌انداز آتي منطقه، همچنين تدوين اهداف و استراتژي‌ها تعيين شد. ضمن‌اينكه مقرر شد در راستاي اين پروژه، برنامه گذار به وضع مطلوب در قالب برنامه‌هاي عملياتي مشخص تنظيم و ساز و كار اجرا، ارزيابي و بهبود مستمر برنامه استراتژيك منطقه طراحي شود. رهيافت در نظر گرفته‌شده براي اجراي اين پروژه، بر رعايت يك الگوي تكرار استوار گرديد. مطابق اين الگو، هر يك از فرآورده‌هاي نهايي پروژه، طي دو يا چند تكرار، به تدريج شكل گرفته و نهايي مي‌‌گردد. در پايان هر تكرار فرآورده‌هاي تهيه شده، جهت اظهار نظر به حضور كارفرما ارايه و نظرات دريافتي، به همراه تغييرات و تصحيحاتي كه درنتيجه مطالعات و تحليل‌هاي بعدي اعمال آنها ضروري تشخيص داده مي‌شود، مبناي تهيه ويرايشهاي آتي هر فرآورده قرار مي‌گيرد. همچنين بخش‌هايي از يك فرآورده ممكن است در تكرارهاي ابتدايي واگذاشته شده و در تكرارهاي بعدي تكميل شود. بر اين اساس كل فرآورده‌هاي پروژه در 4 تكرار به تدريج آماده و ارايه گرديد.
در تكرار اول، ويرايش نخست گزارش‌هاي شناخت قوانين مرتبط، شناخت ادبيات تخصصي و بررسي تجربيات مناطق آزاد و ويژه داخلي و خارجي، به عنوان فرآورده‌هاي اصلي تكرار 1، تهيه و انتشار يافت. در تكرار دوم، انتشار فرآورده‌هاي مربوط به مباني استراتژيك منطقه در دستور كار قرار گرفت. ويرايش اول گزارش‌هاي سند جهت‌گيري استراتژيك، شناسايي عوامل داخلي و خارجي و استراتژي‌هاي منطقه، فرآورده‌هاي محوري تكرار دوم را تشكيل مي‌دادند.
دستاوردهاي اصلي پروژه برنامه‌ريزي استراتژيك منطقه ويژه برق و الكترونيك شيراز، در تكرار سوم تهيه، تدوين و منتشر شد. ويرايش نهايي گزارش‌هاي مربوط به جهت‌گيري استراتژيك منطقه، در اين تكرار آماده و ارايه شد. محتواي اين گزارش‌ها، پوشش ‌دهنده، بخش زيادي از شرح خدمات پروژه مي‌باشد. اهداف پروژه در زمينه تدوين برنامه گذار به وضع مطلوب و طراحي سازماندهي اجرايي، با انتشار گزارش‌هاي برنامه عملياتي 5 ساله، معرفي طرحهاي پايه و طراحي ساختار سازماني منطقه در اين تكرار تحقق يافت. ضمنا در اين تكرار، مجموعه گزارش‌هاي مربوط به شناسايي و تعيين قابليتهاي خوشه برق و الكترونيك شيراز به عنوان فرآورده‌هاي تكميلي پروژه، تدوين و ارايه گرديد.
تكرار چهارم به جمع‌بندي نتايج حاصل از تكرارهاي پيشين اختصاص يافت. در اين مرحله گزارش نهايي پروژه، مشتمل بر خلاصه يافته مراحل پيشين، به همراه نتايج و خلاصه‌برداري نهايي پروژه تدوين و ارايه شد. اين گزارش در حقيقت سند استراتژيك توسعه منطقه محسوب گرديده و مرجع تمام فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي در آينده قرار خواهد گرفت. براي انجام پروژه و تهيه گزارشهاي موردنظر، مجري اقدام به ايجاد و تجهيز 3 تيم مستقر در شهرهاي شيراز، تهران و ملبورن استراليا نمود كه زير نظر كميته فني پروژه فعاليت نمودند. اعضاي تيم ملبورن استراليا، مشاورين خارجي پروژه را تشكيل دادند كه علاوه بر مشاوره در تمامي مراحل پروژه، وظيفه جمع‌آوري و پردازش اطلاعات برون مرزي پيرامون قوانين و مقررات بين‌المللي و وضعيت مناطق مشابه خارجي را عهده‌دار بودند.
همچنين همزمان با آغاز فعاليت‌هاي تكرار3، مجري به منظور تشريح هر چه بيشتر ابعاد اجرايي پاره‌اي از استراتژيهاي در نظر گرفته شده براي منطقه، تيم‌هاي ديگري را نيز به طور موقت به همكاري دعوت نمود. يكي از استراتژي‌هاي اصلي منطقه، تقويت خوشه صنعتي برق و الكترونيك شيراز بود كه به منظور انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه، تيم خوشه‌ صنعتي نيز در اين مرحله به تيمهاي اجرايي پروژه اضافه گرديد. در نهايت نتايج اين پروژه بالغ بر30 گزارش تهيه و در اختيار كارفرما قرار گرفت.

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مگا می باشد.