پروژه حضور مؤثر شركت‌‌هاي تابعه سازمان گسترش در اينترنت با هدف توانمند‌سازي اين شركت‌ها در استفاده از فناوري اينترنت براي توسعه خدمات آنها اجرا ‌گرديد. منظور از حضور موثر شركت‌‌هاي تحت پوشش در اينترنت، بهره‌گيري و استفاده موثر از فرصت‌‌‌هاي موجود در اينترنت براي پيشبرد اهداف سازماني و انجام وظايف روزمره شركت‌ها مي‌باشد. از اينرو پيش‌ از سنجش ميزان حضور شركت‌ها در اينترنت يا ارزيابي ميزان آمادگي آنها براي اين حضور، شايسته است فرصت‌‌‌هاي اينترنتي كه براي يك بنگاه اقتصادي به صورت بالقوه وجود دارد، شناسايي شود. هدف عالي اين پروژه ارتقاء سطح حضور شركت‌‌‌هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در شبكه جهاني اينترنت و پاسخگويي به نياز‌هاي كارشناسي و تخصصي اين شركت‌ها در اجراي طرح‌‌هاي فناوري اطلاعات مرتبط با اينترنت بود. در اجراي اين طرح‌ها، اعم از كوتاه‌مدت و بلندمدت، ايجاد هماهنگي، سازگاري و همگرايي نيز مورد نظر بود. پيش‌بيني شده بود كه طرح حضور مؤثر، در دو فاز «ارايه خدمات عمومي به شركت‌ها» و «اجراي پروژه‌‌هاي خاص براي هر شركت» اجرا ‌گردد، كه فاز اول آن اجرايي گرديد. نخستين فاز طرح، شامل مراحل زيربود:

     • برنامه‌ريزي و شناخت اوليه شركت‌هاي تحت پوشش
     • تدوين استانداردها و گروه بندي شركت‌ها
     • تدوين و ارايه راه‌حل‌هاي (پيشنهادات) اجرايي براي هر گروه
     • ارايه خدمات نرم‌افزار جهش
     • اخذ تصويب از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نتايج اين پروژه در قالب گزارش هاي زير به سازمان گسترش و نوسازي ارائه گرديد:

     • گزارش مرحله شناخت وضعيت موجود
     • گزارش تحليل فرصت‌هاي اينترنتي
     • الگو و نتايج ارزيابي ‌آمادگي ‌شركت‌ها براي استفاده از فرصت‌هاي ‌اينترنتي
     • گزارش ارايه راه حل

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مگا می باشد.